Община Челопеч е разположена в южните склонове на Стара планина на главен път София – Бургас върху площ от 44 390 дка. Състои се от едно населено място – село Челопеч с 1754 души. Село Челопеч е възникнало като средище на древни тракийски и старославянски селища далеч преди османското нашествие. Първите сведения за селото, което тогава е наброявало 89 къщи, се черпят от официални архиви в началния период на османското робство. Името на селото има старобългарски произход и според споменатите архиви намерени в гр. Никопол е било “Джелубек”, което означавало челно лично място. При появата на славяните през VІІ век, в южните склонове на Стара планина са възникнали редица укрепени селища, които са пазели славяните от завареното тракийско население.

През епохата на османското робство, жителите на селото са запазили своята българска националност и под една или друга форма са участвали в борбите за национално освобождение. Така например, от местните църковни източници личи, че братята Кирил и Методий са чествани в с. Челопеч още през 1853 година.

Челопеч се намира в Златишко-Пирдопската котловина в съседство с общините Златица, Чавдар, Мирково и Етрополе и спада към Задбалканските котловини. Те са разположени последователно от запад на изток и оформят сравнително тясна ивица между Стара планина и Средногорието, коята се характеризира с умереноконтинентален климат, повлиян от географското местоположение - в дълбока долина между две планински вериги.

Челопеч е едно от най-големите медно-златни находища в Европа, в което са идентифицирани около 71 минерални вида. “Челопеч Майнинг” ЕАД е новото име на рудник Челопеч.

Хидроложката мрежа в района на община Челопеч е изградена от планински реки и дерета, водещи началото си от потоци и извори, разположени в южния склон на главното планинско било на Стара планина. Река Воздол води началото си от старопланинските върхове “Челопешка баба” и “Мургана” и е единствената пълнеща деривация на месния язовир “Качулка” и след него пресича Златишкото поле и се влива в река Тополница.

Челопеч е планинско селище, разположено на 703 м надморска височина. Релефът и климатът са подходящи за развитие на туризъм. В Челопеч има туристическо дружество и добре оборудвана хижа Мургана, построена под едноименния връх в Стара планина с надморска височина 1430 м.