Проектът „Учене от крайностите“ https://learningfromtheextremes.eu/ стартира през февруари 2022 год. и за следващите 24 месеца има за цел да предложи визия за това, какво може да се постигне с адекватни инвестиции в ИКТ инфраструктура, инструменти и съдържание, заедно с подробна пътна карта за иновации в училища, разположени в крайни райони и малки населени места. А също и как да се постигне визия – план с ясни цели, ясни приоритети и процес на управление, които ще осигурят непрекъсната обратна връзка. Ученето от крайностите възприема многоизмерен подход към мисленето и планирането на бъдещето на технологично подобреното училищно образование. Основен приоритет на европейския проект „Учене от крайностите“ https://learningfromtheextremes.eu/ е да се търсят модели за справяне с неравенството в достъпа до дигитално образование чрез подобряване на технологичната база и чрез намаляване на дигиталната пропаст, от която страдат училищните общности от отдалечени райони с ниска свързаност, ограничен или никакъв достъп до устройства и цифрови образователни инструменти и съдържание.

В периода от октомври 2022 год. до март 2023 год. ЧПГЧО „ЧЕЛОПЕЧ“ работи по проект за развиване на компетентности в областта на природните науки, което да доведе до придобиване на европейски знак за качество STEM School Label.

След три месеца работа по екологичен проект “Рециклирай с кауза” за събиране на хартия, на ученици от ЧПГЧО Челопеч, резултатите са на лице.

„Бели тениски за цветно бъдеще“ е насочен към един от най-актуалните проблеми в образованието, с който се сблъскваме през последните години, а именно тормозът в училище.

On June 1st, welcomed by the bright sun of Children’s Day, we opened the treasure memory box, not only of our childhood but also of our first-hand experience as quaranteens.